જવેલરી કેડ ડીઝાઇનમાં કોમ્પ્યુટર

જવેલરી કેડ ડીઝાઇનનો કોર્ષ કરી કામ કરવાથી દર મહિને કમાણી થશે ૧૫૦૦૦ થી ૫૦૦૦૦ અને તેનાથી પણ વધારે

જવેલરી કેડ ડીઝાઇનમાં કોમ્પ્યુટર પર રીંગ, બેંગલ્સ, બ્રેસલેટ, નેકલેસ, પેંડન્ટ સેટ, મંગલસુત્ર, ઇઅરીંગ જેવા ડાયમંડ જવેલરીના દાગીનાની ડીઝાઇન બનાવવાની રહેતી હોય છે. જવેલરી કેડ ડીઝાઇન કોઈ પણ શીખી શકે છે, કારણ કે ડીઝાઇન કોમ્પ્યુટર પર બનાવવાની હોય છે, અને આજના સમયમાં કોમ્પ્યુટર પર કામ કરવું, શીખવું એક દમ સરળ છે.

વધુ વાંચો
Embroidery Design

એમ્બ્રોડરી ડીઝાઇનનો કોર્ષ કરી કામ કરવાથી દર મહિને કમાણી થશે ૨૦૦૦૦ થી ૬૦૦૦૦ અને તેનાથી પણ વધારે

એમ્બ્રોડરી ડીઝાઇનમાં કોમ્પ્યુટર પર સાડી, ડ્રેસ, કુરતી, ચણીયા ચોળી, શેરવાની જેવા ગારમેન્ટમાં તેમજ હેન્ડલુમની પ્રોડક્ટ જેવી કે બેડ સીટ, ચાદર, સોફા કવર, પડદામાં એમ્બ્રોડરી વર્કની ડીઝાઇન બનાવવાની રહેતી હોય છે. એમ્બ્રોડરી ડીઝાઇન કોઈ પણ શીખી શકે છે, કારણ કે ડીઝાઇન કોમ્પ્યુટર પર બનાવવાની હોય છે, અને આજના સમયમાં કોમ્પ્યુટર પર કામ કરવું, શીખવું એક દમ સરળ છે. તો વાત કરીએ એમ્બ્રોડરીની કે

વધુ વાંચો
jacquard design

જો જો આ ફિલ્ડમાં કામ કરવાનું ચૂકાય ન જાય, આ ફિલ્ડ માં કામ મળે ૨૫,૦૦૦ થી ૧,૫૦,૦૦૦ સુધીનું અને તેનાથી પણ વધારે.

જેકાર્ડ ડીઝાઇનમાં કોમ્પ્યુટર પર સાડી, ડ્રેસ, કુરતી, ચણીયા ચોળી, શેરવાની જેવા ગારમેન્ટનું તેમજ હેન્ડલુમની પ્રોડક્ટ જેવી કે બેડ સીટ, ચાદર, સોફા કવર, પડદાનું ફેબ્રિકસ સર્જન કરવાની જેકાર્ડ ની ડીઝાઇન બનાવવાની રહેતી હોય છે

વધુ વાંચો
jewelery design

જો જો આ ફિલ્ડમાં કામ કરવાનું ચૂકાય ન જાય, આ ફિલ્ડ માં કામ મળે ૧૫,૦૦૦ થી ૫૦,૦૦૦ સુધીનું અને તેનાથી પણ વધારે.

જવેલરી કેડ ડીઝાઇનમાં કોમ્પ્યુટર પર રીંગ, બેંગલ્સ, બ્રેસલેટ, નેકલેસ, પેંડન્ટ સેટ, મંગલસુત્ર, ઇઅરીંગ જેવા ડાયમંડ જવેલરીના દાગીનાની ડીઝાઇન બનાવવાની રહેતી હોય છે. જવેલરી કેડ ડીઝાઇન કોઈ પણ શીખી શકે છે, કારણ કે ડીઝાઇન કોમ્પ્યુટર પર બનાવવાની હોય છે, અને આજના સમયમાં કોમ્પ્યુટર પર કામ કરવું, શીખવું એક દમ સરળ છે.

વધુ વાંચો
sketch design

જો જો આ ફિલ્ડમાં કામ કરવાનું ચૂકાય ન જાય, આ ફિલ્ડમાં કામ કરવાથી કમાઈ શકો છો, ૧૫૦૦૦ થી ૫૦૦૦૦ રૂ. અને તેનાથી પણ વધારે.

સુરતના ટેક્ષટાઈલ માર્કેટ માં એમ્બ્રોડરી વર્કની ડીઝાઇન અને જેકાર્ડ ફેબ્રિકસ ડીઝાઇનનું માર્કેટ ખુબજ મોટું છે, ડીઝાઇનીંગ માં દરરોજ કઈંક ને કઈંક નવું ક્રીએશન બનાવવા માટે નવા નવા સ્કેચ ની જરૂરીયાત રહે છે, સ્કેચર ને ગારમેન્ટના નવા સ્કેચ બનાવવાના હોય છે

વધુ વાંચો